Syarat Perkhidmatan

Gambaran Keseluruhan
Laman web ini dikendalikan oleh Ivy & Normanton. Sepanjang laman web ini, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Ivy & Normanton. Ivy & Normanton menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan atas penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan/ atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Perkhidmatan", "Syarat"), termasuk Terma dan Syarat dan Dasar tambahan tersebut Dirujuk di sini dan/atau tersedia oleh Hyperlink. Syarat Perkhidmatan ini dikenakan kepada semua pengguna Laman, termasuk tanpa pengguna batasan yang merupakan pelayar, vendor, pelanggan, peniaga, dan/ atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan Laman Web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana -mana bahagian Laman ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses Laman Web atau menggunakan mana -mana Perkhidmatan. Sekiranya Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga tertakluk kepada terma perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila -bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana -mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan ke Laman Web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke Laman Web berikutan penyiaran sebarang perubahan merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

Bahagian 1 - Syarat Kedai Dalam Talian
Dengan bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini, anda mewakili bahawa anda sekurang -kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda, atau bahawa anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberi kami persetujuan anda untuk Benarkan mana -mana tanggungan kecil anda menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk apa -apa tujuan yang menyalahi undang -undang atau tidak sah dan tidak, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana -mana undang -undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang -undang hak cipta).
Anda tidak boleh menghantar sebarang cacing atau virus atau sebarang kod yang merosakkan.
Pelanggaran atau pelanggaran mana -mana terma akan mengakibatkan penamatan perkhidmatan anda segera.

Bahagian 2 - Keadaan Umum
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa -apa sebab pada bila -bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa disenaraikan dan melibatkan (a) transmisi ke atas pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk menyambungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan ke atas rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana -mana bahagian perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau apa -apa kenalan di laman web yang mana Perkhidmatan disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .
Tajuk yang digunakan dalam Perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau mempengaruhi syarat -syarat ini.

Bahagian 3 - Ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan masa maklumat
Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai satu -satunya untuk membuat keputusan tanpa merujuk kepada sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Mana -mana pergantungan pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.
Laman ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan Laman ini pada bila -bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di Laman kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan ke laman web kami.

Bahagian 4 - Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan dan Harga
Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami berhak pada bila -bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana -mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila -bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penangguhan Perkhidmatan.

Bahagian 5 - Produk atau Perkhidmatan
Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui Laman Web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada pulangan atau pertukaran hanya mengikut dasar pulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda akan tepat.
Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana -mana orang, rantau geografi atau bidang kuasa. Kita boleh menjalankan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti mana -mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua deskripsi produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila -bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara mutlak kami. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila -bila masa. Sebarang tawaran untuk apa -apa produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah jika dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti apa -apa produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau apa -apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

Bahagian 6 - Ketepatan Maklumat Pengebilan dan Akaun
Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat bersama kami. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, membatalkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang diletakkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan/atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan/atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan kepada atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memberitahu anda dengan menghubungi alamat e -mel dan/atau alamat/nombor pengebilan yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang perintah bahawa, dalam penghakiman tunggal kami, nampaknya diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk menyediakan maklumat pembelian dan akaun semasa, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun dan maklumat lain dengan segera, termasuk alamat e -mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk lebih terperinci, sila semak dasar pulangan kami.

Bahagian 7 - Alat pilihan
Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga yang mana kami tidak memantau atau tidak mempunyai sebarang kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "seperti" dan "seperti yang tersedia" tanpa sebarang jaminan, perwakilan atau syarat apa -apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti apa-apa yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.
Apa-apa penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui Laman ini sepenuhnya atas risiko dan kebijaksanaan anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan meluluskan terma-terma di mana alat disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkaitan.
Kami juga boleh, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan/atau ciri baru melalui Laman Web. Ciri -ciri dan/atau perkhidmatan baru sedemikian juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.


Bahagian 8 - Komen Pengguna, Maklum Balas dan Penyerahan Lain
Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan khusus tertentu (contohnya entri peraduan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e -mel, melalui pos pos, atau sebaliknya (Secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila -bila masa, tanpa sekatan, edit, menyalin, menerbitkan, mengedarkan, menterjemahkan dan menggunakan sebaliknya dalam mana -mana medium apa -apa komen yang anda hantar kepada kami. Kami dan tidak akan berkewajipan (1) untuk mengekalkan sebarang komen dengan keyakinan; (2) membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk bertindak balas terhadap sebarang komen.
Kami boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara mutlak kami adalah menyalahi undang -undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar mana -mana harta intelektual pihak atau syarat -syarat ini .
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya menyalahi undang -undang, kasar atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau malware lain yang boleh mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau mana -mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya menyesatkan kami atau pihak ketiga tentang asal-usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Bahagian 9 - Maklumat Peribadi
Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai ditadbir oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.

Seksyen 10 - Kesilapan, Ketidaktepatan dan Ketidaksamaan
Kadang -kadang mungkin terdapat maklumat di laman web kami atau dalam perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan menukar atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana -mana laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila -bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan anda) .
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana -mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang -undang. Tiada kemas kini yang ditentukan atau tarikh penyegaran yang digunakan dalam Perkhidmatan atau di mana -mana laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana -mana Laman Web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemas kini.

Seksyen 11 - Penggunaan Dilarang
Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan Laman atau Kandungannya: (a) untuk apa -apa tujuan yang menyalahi undang -undang; (b) untuk meminta orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam sebarang tindakan yang menyalahi undang -undang; (c) melanggar mana -mana peraturan, peraturan, undang -undang, undang -undang, atau peraturan tempatan antarabangsa, persekutuan atau negeri; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelek atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, membahayakan, memfitnah, memfitnah, menghina, menakut -nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau mana -mana jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dengan apa -apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi perkhidmatan atau mana -mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) spam, phish, pharm, dalih, labah -labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk sebarang tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana -mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana -mana laman web yang berkaitan kerana melanggar mana -mana kegunaan yang dilarang.

Seksyen 12 - Penafian Waranti; Batasan liabiliti
Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami akan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi daripada penggunaan Perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengeluarkan perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak terbatas atau membatalkan Perkhidmatan pada bila -bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan, atau ketidakupayaan anda untuk digunakan, perkhidmatan ini adalah risiko tunggal anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui Perkhidmatan adalah (kecuali seperti yang dinyatakan secara nyata oleh kami) disediakan 'sebagaimana yang ada' dan 'tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, jaminan atau syarat apa pun, sama ada menyatakan atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti dagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.
Tidak ada Ivy & Normanton, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau apa -apa langsung, tidak langsung, bersampingan, dihukum khas , atau apa -apa jenis ganti rugi, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa -apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat atau sebaliknya, timbul Dari penggunaan mana -mana Perkhidmatan atau mana -mana Produk yang diperoleh menggunakan Perkhidmatan, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dengan apa -apa cara untuk menggunakan Perkhidmatan atau mana -mana produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa -apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa -apa kandungan, atau apa -apa kerugian atau kerosakan apa -apa jenis yang ditanggung akibat penggunaan Perkhidmatan atau apa -apa Kandungan (atau produk) yang diposkan, dihantar, atau disediakan melalui Perkhidmatan, walaupun dinasihatkan kemungkinan mereka. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau batasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri -negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang -undang.

Seksyen 13 - Ganjaran semula
Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Ivy & Normanton yang tidak berbahaya dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau tuntutan, Termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran terma perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

Seksyen 14 - Keparahan
Sekiranya mana -mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan untuk menyalahi undang -undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan sedemikian akan dapat dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang -undang yang berkenaan, dan bahagian yang tidak dapat dikuatkuasakan akan dianggap terputus dari syarat -syarat ini Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana -mana peruntukan yang lain.

Seksyen 15 - Penamatan
Kewajipan dan liabiliti pihak -pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan dalam penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat Perkhidmatan ini berkesan melainkan dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila -bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan Laman kami.
Sekiranya dalam penghakiman tunggal kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi apa -apa istilah atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila -bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua jumlah yang terhutang untuk dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau dengan itu boleh menafikan anda mengakses perkhidmatan kami (atau mana -mana bahagiannya).

Seksyen 16 - Keseluruhan Perjanjian
Kegagalan kita untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa -apa hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi pengecualian hak atau peruntukan tersebut.
Syarat Perkhidmatan dan mana -mana dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di Laman ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan anda, menggantikan mana -mana perjanjian, komunikasi dan cadangan yang terdahulu atau sezaman , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa -apa versi terdahulu terma perkhidmatan).
Mana -mana kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.

Seksyen 17 - Undang -undang Mengatur
Syarat Perkhidmatan ini dan mana -mana perjanjian berasingan di mana kami menyediakan perkhidmatan anda akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang -undang United Kingdom.

Seksyen 18 - Perubahan kepada Syarat Perkhidmatan
Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila -bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana -mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan ke Laman Web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke Laman Web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran apa -apa perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Bahagian 19 - Maklumat Perhubungan
Soalan mengenai Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di info@ivyandnormanton.com.